www.klaustueshaus.com                                         


     


        Noordzee Kust NederlandFriesland

Kustvak 02
Kustvak 03
Kustvak 04
Kustvak 05
Noordzee Kustenvaken en Strandpalen in Nederland


 
De nederlandse noordzee kust is in 17 sectors geregeld. Deze sectors worden kustenvaken genaamt.

De 17 kustenvaken uitstrekken zich over 5 nederlandse provincies. In het noorden is de compleet kustlijn op de waddeneilanden. Op de eiland Texel is de overgang van de noord kust tot de west kust. Ten zuiden van Texel bevind zich de compleet kustlijn op het vasteland tot het aan de grens naar Belgie eindigt.

De hele kustlijn aan de open noordzee heeft een lengte van meer dan 350 km. Op de kaart is en overzicht van de kustenvakken.

Een groot deel van de nederlandse noordzee kust is voorzien van strandpalen. Deze palen bevinden zich voornamelijk op de strand en hebben een afstand van maximaal 1000 m van paal tot paal. Op de palen is een nummerbord aanvezig met gegevens van de kilometer of de paal.

De gegeven kilometernummer op de paal is afhankelijk van de positie in het kustvak.

Op de volgende paginas zijn photos van het bijbehorend omgeving welke wij gedaan hebben samen met informatie en beelder van strandpalen. Click op de beneden staande link van de kustvak.

Kustvak 01 is niet op dit paginas. Het uitstrekkt zich over de waddeneilanden Rottumeroog en Rottumerplaat. Deze tot de provincie Groningen behoorende eilanden zijn onbewoond en niet vrij toegankelijk.
North Sea Coast Sections and Beach Posts in The Netherlands

 
The North Sea Coast of The Netherlands is divided in 17 sections. The sections are named Kustvak (dutch for coastal unit).

The 17 coastal sections extend into five netherlands provinces. In the north of The Netherlands the coastline is completely on the wadden sea islands. The island Texel gives the transition from north coast to west coast. South of Texel the entire coastline is on mainland until it reaches the border to Belgium.

The Netherlands coastline to the open north sea has a length of more than 350 km. See the map for an overview of the coastal sections.

A great part of the coast is marked with beach posts (dutch: Strandpalen). The poles are mostly positioned on the beach. The maximum distance between two poles is 1000 m. The numbers on the poles are kilometer markers.

The kilometer marking depends on the poles position in its coastal section.

On the following pages you can find photos we made from the dedicated surrounding with additional information and pictures of beach posts. Please click on the links below to go to the particular coastal section (Kustvak).

Kustvak 01 is not included on this pages. It extends over the wadden sea island Rottumeroog and Rottumerplaat. These to province Groningen related islands are uninhabited and access is usually prohibited.
Nordsee Küstenabschnitte und Strandpfähle in den Niederlanden

 
In den Niederlanden ist die Küste zur offenen Nordsee in insgesamt 17 Abschnitte aufgeteilt. Die Abschnitte werden Kustvak (niederländisch für Küstenfach) genannt.

Die 17 Küstenabschnitte erstrecken sich über 5 niederländische Provinzen. Im Norden der Niederlande erstreckt sich die Küstenlinie komplett auf den Wattenmeerinseln. Die Insel Texel bildet den Übergang von der Nord- zur Westküste. Südlich von Texel liegt die Küstenlinie komplett auf dem Festland bis sie an der Grenze zu Belgien endet.

Die Küstenlinie zur offenen Nordsee hat eine Länge von über 350 km. Auf der Karte befindet sich eine Übersicht der Küstenabschnitte.

Auf einem großen Anteil ist die Küste mit Strandpfählen (niederländisch: Strandpalen) versehen. Diese stehen meistens auf dem Strand und in einem Abstand von maximal 1000 m zueinander. Jeder Pfahl ist nummeriert, wobei die Nummern eine Kilometerzahl angeben.

Die Kilometerzahl auf dem Pfahl ist abhängig vom jeweiligen Standort im Küstenabschnitt (Kustvak).

Auf den folgenden Seiten befinden sich von uns erstellte Bilder aus der aus der jeweiligen Umgebung zusammen mit Infos und Bilder von Strandpfählen. Bitte dazu den unten stehenden Link zum jeweiligen Kustvak (Küstenabschnitt) benutzen.

Das Kustvak 01 ist hier nicht aufgeführt. Es erstreckt sich über die unbewohnten, zur Provinz Groningen gehörenden Wattenmeerinseln Rottumeroog und Rottumerplaat. Die Inseln sind nicht frei zugänglich.

     
  De paginas van elke nog niet vernoemte kustvak zijn nog in de ontwikkeling. Zodra deze ter beschikking staan wordt een link ingevoegt.

                          


  All pages for missing coastal sections are under development. As soon as they are available you will find a link.


                          


  Die Seiten zu noch nicht aufgeführten Küstenabschnitten sind noch in der Entstehung. Diese werden sobald verfügbar eingebunden und dann per Link erreichbar sein.

                          


Nederlandse Waddeneilanden

Meer over de waddeneilanden is er op onze paginas Nederlandse Waddeneilanden.

For more about the dutch wadden sea islands visit also our pages Nederlandse Waddeneilanden.

Mehr zu den Niederlaendischen Wattenmeerinseln gibt es auf unseren Seiten Nederlandse Waddeneilanden.Nederland Noordzee Kust ----- Travel ----- Klaus Tueshaus ----- Established: 29-MAR-2010 ----- Last Update: 26-JAN-2018